ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

آقای دکتر حسن نورافکن

Doctor Hassan Nourafcan

ستادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، واحد میانه، دانشگاه آزاد اسلامی، میانه، ایران

محور تخصصی:علوم کشاورزی

Researcher ID: (4857)

ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

مقالات حسن نورافکن در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهتجمع نیترات در سبزیجات و عوامل موثر در افزایش و کاهش آندومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست1387
2دریافت فایل PDF مقالهاثر آللوپاتیک عصاره بذر و اندام هوایی گیاه دارویی اسپند Peganum harmala L. بر جوانه زنی بذر پیچک صحرایی Convolvulus arvensis L.اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)1391
3دریافت فایل PDF مقالهاثر آللوپاتی عصاره آبی گیاه دارویی افسنطین Artemisia absinthium بر جوانه زنی بذر یونجه Medicago sativa در شرایط آزمایشگاهاولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)1391
4دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر آللوپاتی عصاره آبی بذر، اندامهوایی و ریشه گیاه دارویی اسفند peganum harmala L.بر درصد و سرعت جوانه زنی بذر گلجالیز Orobanche spاولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)1391
5دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر آللوپاتی بذر، ریشه و اندامهوایی افسنطین Artemisia absinthium بر سرعتو درصد جوانه زنی گلجالیزOrobanche Sp.اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)1391
6دریافت فایل PDF مقالهرفع خواب بذرکرفس برگیApium graveolens var. Secalinum با استفاده ازجیبرلیک اسیدوسرمادهی درشرایط invitroاولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)1391
7دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر جیبرلیک اسید و سولفوریک اسید بر درصدجوانه زنی بذر گیاه Apium graveolens var. secalinum در شرایط آزمایشگاهیاولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)1391
8دریافت فایل PDF مقالهمطالعه کاربرد سطوح مختلف نیتروژن بر برخی صفات مورفولوژیکی گیاه دارویی صبرزرد در شرایط مختلف بستر کشتاولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)1391
9دریافت فایل PDF مقالهتاثیرسطوح مختلف نیتروژن و بسترکشت برشاخص محتوای کلروفیل و عملکرد ژل گیاه دارویی آلوئه وراAloe vera L.اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)1391
10دریافت فایل PDF مقالهاثر سالیسیلیکاسید بر کلروفیل و برخی خصوصیات مورفولوژیکی ریحان Ocimum basilicum L.درشرایط تنش شوری کلریدسدیماولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)1391
11دریافت فایل PDF مقالهمطالعه کاربردچینه سرمایی و جیبرلیک اسید درشکستن خواب و شاخص های جوانه زنی بذرگیاه کرفس برگیاولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)1391
12دریافت فایل PDF مقالهاثر تیمارهای مختلف ضد عفونی بر سطحی بر رشد ریزنمونه های استویا (Stevia rebaudiana Bert.) در شرایط درون شیشه ایاولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار1392
13دریافت فایل PDF مقالهاثر ورمی کمپوست و محلولپاشی اوره روی اندام هوایی و بازده اسانس گیاه دارویی مریم گلی Salvia officinalis L.دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1393
14دریافت فایل PDF مقالهاثر ورمی کمپوست و محلولپاشی اوره روی خصوصیات فیزیولوژیکی و ریشه گیاه دارویی مریم گلیSalvia officinalis L.دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1393
15دریافت فایل PDF مقالهاثر ورمیکمپوست و محلولپاشی اوره روی اندام هوایی و بازده اسانس گیاه دارویی ترخونArtemisia dracunculus L.دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1393
16دریافت فایل PDF مقالهاثر ورمی کمپوست و محلولپاشی اوره روی خصوصیات فیزیولوژیکی و ریشه گیاه دارویی ترخونArtemisia dracunculus L.دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1393
17دریافت فایل PDF مقالهاثر محلول پاشی متانول و اتانول بر صفات برگ و بازده اسانس نعناع فلفلیدومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1393
18دریافت فایل PDF مقالهاثر محلول پاشی متانول و اتانول بر اندامهای هوایی نعناع فلفلیدومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1393
19دریافت فایل PDF مقالهارزیابی عملکرد قارچ خوراکی دکمه ای در سیستمهای مختلف پرورشیدومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1393
20دریافت فایل PDF مقالهاثز تاریکی و حذف پوسته بز تندش بذر آفتابگرداندومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1393
21دریافت فایل PDF مقالهتاثیر محلولهای غذایی بر خصوصیات رشدی و فیزیولوژیکی گونه های مختلف نعناعسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
22دریافت فایل PDF مقالهبررسی ویژگیهای فیتوشیمیایی گونه های مختلف نعناع تحت تاثیر محلولهای غذاییسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
23دریافت فایل PDF مقالهThe effect of seed priming with salicylic acid, potassium nitrate and Iron nano chelate on seed germination of two ecotypes of Plantago major L. under salt stressهمایش ملی شیمی پاک1393
24دریافت فایل PDF مقالهStudy of Chemical Composition of Essential Oil Extracted from Mentha piperita L. Herb by Microwave ydrodiffusion Graviey and Hydrodistillation Methodsهمایش ملی شیمی پاک1393
25دریافت فایل PDF مقالهبررسی امکان کنترل شته معمولی گندم با استفاده از عصاره ساقه و برگ گیاه خرزهرهکنفرانس ملی کشاورزی پایدار، محیط زیست و توسعه روستایی 1394
26دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر کشندگی عصاره ساقه و برگ گیاه گزنه روی شته معمولی گندم (Schizaphis graminum Hemiptera:Aphididae)کنفرانس ملی کشاورزی پایدار، محیط زیست و توسعه روستایی 1394
27دریافت فایل PDF مقالهاثر سطوح مختلف کود دامی، کمپوست شهری و اوره در شرایط گلخانه ای بر شاخص های رشدی ریشه گیاه دارویی ریحان (Ocimum basilicom L)اولین همایش علمی پژوهشی زیست شناسی و علوم باغبانی ایران1394
28دریافت فایل PDF مقالهاثر سطوح مختلف کود دامی، کمپوست شهری بر روییدن گیاه دارویی ریحان (.Ocimum basilicom L) در شرایط گلخانه ایاولین همایش علمی پژوهشی زیست شناسی و علوم باغبانی ایران1394
29دریافت فایل PDF مقالهپاسخ مورفوفیزیولوژیکی گیاه ریحان (.Ocimumbasilicum L) به سطوح مختلف کود دامی، کمپوست شهری و اوره در شرایط گلخانه ایاولین همایش علمی پژوهشی زیست شناسی و علوم باغبانی ایران1394
30دریافت فایل PDF مقالهاثر سطوح و نوع مصرف سالیسیلیک اسید بر برخی از خصوصیات مورفولوژیکی برگ ریحان ( .Ocimum basilicum L ) در شرایط تنش شوری کلریدسدیماولین کنفرانس ملی کشاورزی و توسعه1393
31دریافت فایل PDF مقالهاثر محلول پاشی کودهای ماکرو و میکرو بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی نعناع فلفلیاولین کنفرانس ملی کشاورزی و توسعه1393
32دریافت فایل PDF مقالهاثر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزا عملکرد پیاز خوراکیاولین کنفرانس ملی کشاورزی و توسعه1393
33دریافت فایل PDF مقالهتأثیر کودهای ورمی کمپوست، فسفات زیستی بر صغات مورفولوژیک و رزمارینیک اسید گل گاوزبان ایرانی.( Echium amoenum Fisch. And May)اولین کنفرانس ملی کشاورزی و توسعه1393
34دریافت فایل PDF مقالهارزیابی میزان موسیلاژ توده های بارهنگ Plantago major L شهرهای اردبیل، کرمان، مشهد و میانهاولین کنفرانس ملی کشاورزی و توسعه1393
35دریافت فایل PDF مقالهاثرمحلول پاشی اوره بر صفات مورفوفیزیولوژیکی عروسک پشت پردهکنفرانس جهانی رویکردهای نوین در کشاورزی و محیط زیست در راستای توسعه پایدار و تولید ایمن1394
36دریافت فایل PDF مقالهاثر متقابل تنش خشکی و براسینولید برعناصر غذایی ریشه و ساقه بابونه آلمانیکنفرانس جهانی رویکردهای نوین در کشاورزی و محیط زیست در راستای توسعه پایدار و تولید ایمن1394
37دریافت فایل PDF مقالهاثر متقابل تىش خشکی و براسینولید بر ویژگی فیزیولوژیک بابنه آلمانیاولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی محیط زیست و منابع طبیعی پایدار1394
38دریافت فایل PDF مقالهپاسخ فیزیولوژیک بابونه کبیر به اثر متقابل تنش خشکی و براسینولیداولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی محیط زیست و منابع طبیعی پایدار1394
39دریافت فایل PDF مقالهعکس العمل عناصر غذایی ریشه و ساقه بابونه کبیر به تنش خشکی و براسینولیداولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی محیط زیست و منابع طبیعی پایدار1394
40دریافت فایل PDF مقالهاثر کنترلی علف کش های پس رویشی در مراحل مختلف فنولوژی گندمپنجمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1395
41دریافت فایل PDF مقالهاثر محلول پاشی چای ورمی کمپوست بر خصوصیات مورفولوژیک و اجزاء عملکرد گیاه دارویی نعناع فلفلی (Mentha piperita L.)سومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی ، محیط زیست و گردشگری1395
42دریافت فایل PDF مقالهاثر محلول هیدروالکلی اتانول بر صفات مورفولوژیکو اجزاء عملکرد گیاه دارویی ریحان (Ocimum basilicum L)سومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی ، محیط زیست و گردشگری1395
43دریافت فایل PDF مقالهپاسخهای رشدی گیاه دارویی زینتی همیشه بهار (Calendula officinalis L.) به کاربرد ترکیبی کودهای آلی ورمی کمپوست و عصاره جلبک دریاییسومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی ، محیط زیست و گردشگری1395
44دریافت فایل PDF مقالهشناسایی و معرفی گیاهان دارویی استان آذربایجان شرقیسومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی ، محیط زیست و گردشگری1395
45دریافت فایل PDF مقالهگیاهان دارویی مناسب برای طراحی منظرسومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی ، محیط زیست و گردشگری1395

مقالات حسن نورافکن در ژورنالهای تخصصی داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهژورنالسال
1دریافت فایل PDF مقاله1. نورافکن، ح. و محبوبی، ا. 1396. اثر محلول¬پاشی با سالیسیلیک¬اسید بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیک پنیرک و بادرشبو. فصلنامه بوم شناسی گیاهان زراعی. جلد 13. شماره 3. ص 33-25.1396
2دریافت فایل PDF مقاله3. علیزاده، ا.، نورافکن، ح. و اسدی، ا. 1396. اثر عصارۀ بذر گزنه و شنبلیله بر موش سوری دیابتی شده. فصلنامه بوم شناسی گیاهان زراعی. جلد 13. شماره 2. ص 94-85.1396
3دریافت فایل PDF مقاله4. نورافکن، ح. و پویانفر، م. 1396. خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی مرزه تحت تأثیر محلول‎پاشی متانول و اتانول. فصلنامه بوم شناسی گیاهان زراعی. جلد 13. شماره 1. ص 17-9.1396
4دریافت فایل PDF مقاله5. نورافکن، ح. و انصاری، ف. 1396. اثر محیط‌های کشت MS و B5 بر شاخص‌های رشدی به‌لیمو در شرایط درون شیشه‌ای. مجله علوم باغبانی ایران. دوره 48، شماره 1، ص 252-249.1396
5دریافت فایل PDF مقاله6. احمدنیا، پ. و نورافکن، ح. 1395. مروری بر مزایا و معایب روش¬های مختلف عصاره¬گیری از گیاهان دارویی. مجله علمی تخصصی کشاورزی و علوم زراعت. شماره 21، جلد 1، ص 14-1.1395
6دریافت فایل PDF مقاله7. حیدری، م.، نورافکن، ح. و صادقی، ا. 1395. استفاده از گیاهان دو منظوره (زینتی و دارویی) در طراحی فضاهای سبز شهری. مجله علمی تخصصی جغرافیا، عمران، شهرسازی، معماری. سال 2، شماره 20، جلد 1، ص 82-731395
7دریافت فایل PDF مقاله8. نورافکن، ح. و کلانتری، ز. 1395. اثر محلول‎پاشی با متانول و اتانول بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی نعناع¬فلفلی. فصلنامه بوم شناسی گیاهان زراعی. جلد 12. شماره 4. ص 8-1.1395
8دریافت فایل PDF مقاله10. نورافکن، ح.، محمودی راد، ز. و پویانفر، م. 1395. اثر محلول¬پاشی چای ‌ورمی¬کمپوست بر خصوصیات مورفولوژیک گیاه دارویی تاتوره. فصلنامه بوم شناسی گیاهان زراعی. جلد 12. شماره 2. ص 17-11.1395
9دریافت فایل PDF مقاله11. نورافکن، ح.، پویانفر، م. و محمودی راد، ز. 1394. اثر سطوح مختلف ورمی¬کمپوست بر صفات مورفولوژیک و اجزای عملکرد گیاه دارویی پنیرک. فصلنامه بوم شناسی گیاهان زراعی. جلد 11. شماره 3. ص 76-69.1395
10دریافت فایل PDF مقاله9. حیدری، م.، دانشیان مقدم، ا.م. و نورافکن، ح. 1395. اثر ورمی¬کمپوست و کود مایع جلبک دریایی بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی گیاه همیشه¬بهار(Calendula officinalis L.). مجله علمی پژوهشی اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی، جلد 10، شماره 4(40)، ص 906-891.1395
11دریافت فایل PDF مقاله12. نورافکن، ح. 1393. اثر سالیسیلیک¬اسید بر القای مقاومت نعناع فلفلی به تنش شوری در شرایط گلخانه. مجله دانش نوین کشاورزی پایدار. ویژه نامه محصولات باغی. جلد 10. شماره 2-2. ص 95-85.1393
12دریافت فایل PDF مقاله13. نورافکن، ح. و خوشخوی، م. 1384. بررسی افزایش جنسی درختان باران‌طلایی و باران‌چینی. مجله علوم و فنون باغبانی ایران. جلد 6. شماره 2. ص 98-891384
13دریافت فایل PDF مقاله14. نورافکن، ح. و شاهمرادی، م. 1393. اثر پیش تیمار با نانو کلات آهن و سالیسیلیک¬اسید بر جوانه¬زنی و رشد عدس تحت تنش شوری. فصلنامه دانش نوین کشاورزی پایدار. جلد دهم. شماره دوم. ص 75-65.1393
14دریافت فایل PDF مقاله15. نورافکن، ح.، سفیدکن، ح.، موسوی، س.ا.، شریفی، م. و خلیقی، ا. 1393. اثر محیط¬های مختلف کشت بر بزخی صفات مورفوفیزیولوژیک به¬لیمو در شرایط کشت درون شیشه¬ای. فصل¬نامه داروهای گیاهی. سال پنجم. شماره 3. ص 150-143.1393
15دریافت فایل PDF مقاله16. اقبال، ح.، قدرتی، ل.، احمدی سابق، م.، نورافکن، ح. و قبایی، ط. 1392. بررسی اثرات ضدباکتریایی اسانس گیاه دارویی بادرنجبویه (Melissa officinalis L.). فصلنامه کاربرد شیمی در محیط زیست. سال چهارم. شماره 14. 52-47.1392
16دریافت فایل PDF مقاله17. جهانگیرزاده خیاوی، ش.، نورافکن، ح. و دامیار، س. 1392. ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی از ژنوتیپ¬های سیب ایران با استفاده از نشانگر RAPD. فصلنامه دانش نوین کشاورزی پایدار. جلد 9. شماره 1. 29-21.1392

سوابق استادی حسن نورافکن

ردیفدانشگاه محل تدریسرتبه علمیسال
1

تحصیلات تخصصی حسن نورافکن

ردیفرشته تحصیلیدانشگاه محل تحصیلمقطعسال
1علوم باغبانیپسا دکتری1388-1393
2علوم باغبانیکارشناسی ارشد1380-1383
3تولیدات گیاهی- باغبانیکارشناسی1375-1377
4تکنولوژی تولیدات گیاهیکاردانی1373-1375

سوابق شغلی و تخصصی حسن نورافکن

ردیفنوع سابقهعنوان سابقه کاریسال
1تدریس دانشگاهیهیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه1384-1396
2سابقه کار دانشگاهیمدیر گروه1389-1392

سوابق حضور حسن نورافکن در دوره ها و کارگاههای تخصصی

ردیفعنوان دورهبرگزار کننده/محل برگزاریسال
1روش تحقیق (پروپوزال نویسی).دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه1395
2بهداشت و ایمنی کاردانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه1395
3آینده پژوهیدانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه1395
4تضمین کیفیت در آموزش عالی با رویکرد آموزشیدانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه1394
5آشنایی با اصول ترجمهدانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه1386
6آشنایی با روش¬های استخراج اسانس و عصاره گیاهیموسسه تحقیقات جنگل¬ها و مراتع کشور1390
7آموزش ایجاد وبلاگدانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه1387
8دوره آموزش کمک ماشین آلات فضای سبزسازمان پارک¬ها و فضای سبز تبریز1385
9کارگاه آموزشی کارآفرینی "کشت هیدروپونیک"دانشگاه شیراز1383
10روش¬های علمی جداسازی و تخلیص ترکیبات ضدقارچی از گیاهان داروییانستیتو پاستور، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی1390
11آموزش مدیران گروهدانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه1391
تاریخ ایجاد رزومه: 7 خرداد 1387 - تعداد مشاهده 1289 بار

نمودار سالانه مقالات حسن نورافکن طبق داده های نمایه شده در سیویلیکا

تماس با حسن نورافکن

آدرس ایمیل: hassannourafcan@gmail.com
شماره تلفن: 04152331185
شماره همراه: 09144145339
کشور: ایران استان: آذربايجان شرقى شهر: میانه
آدرس: دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه، گروه علوم باغبانی

به اشتراک گذاری صفحه حسن نورافکن

علایق شخصی

  • گیاهان دارویی
  • کشت بافت
  • گیاهان زینتی
پشتیبانی