آقای دکتر سیدعباس حسینی

Dr. Seyed Abbas Hosyni

استادیار گروه مهندسی عمران آب، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (332911)

54
65
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی