پژوهش نامه علوم حدیث تطبیقی

Comparative Hadith Sciences Research Journal

پژوهش نامه علوم حدیث تطبیقی به صورت دوفصلنامه توسط جامعه المصطفی العالمیه منتشر می شود.

حوزه های پذیرش مقالات:

·        مطالعات حدیث پژوهی تطبیقی، مطالعات بین رشته ای حدیث و علوم انسانی

اهداف و  رویکردها:

بندهای ذیل ناظر به فضای تطبیقی و مقایسه‌ی پژوهش‌های داخلی و شیعی با فضای اهل سنت و پژوهش‌های بین المللی است:

۱. ارتقاء و توسعه بخشی فضای علمی پژوهشی در جامعه المصطفی العالمیه؛

۲. شناسایی و نقد اندیشه‌های نو در پژوهش‌های حدیثی تطبیقی؛

۳. بسترسازی مناسب برای تولید علم و طرح نظریه‌های نو؛

۴. شناسایی چالش‌های فراروی دانش حدیث و رفع آنها؛

۵. شناسایی و معرفی پژوهشگران و عالمان حدیث شناس در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی؛

۶. شناسایی نیازها و اولویت‌های پژوهشی در زمینه حدیث پژوهی تطبیقی؛

۷. تعامل و همکاری با مراکز علمی و نشریات هم‌سوی داخلی و خارجی.