آقای دکتر مهدی رستم نژاد

Dr. Mahdi Rostam nejad

دانشیار تفسیر و علوم قرآن جامعه المصطفی العالمیه

Researcher ID: (330958)

این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.