مقالات مجله بین المللی معدن و مهندسی زمین، دوره 54، شماره 2