مقالات مجله بین المللی معدن و مهندسی زمین، دوره 51، شماره 1