ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

ژورنالها و مجلات مهندسی ژئوتکنیک / زمین شناسی مهندسی

Structural Engineering & Geotechnic

حوزه های تحت پوشش:مهندسی ژئوتکنیک / زمین شناسی مهندسی


ترتیب انتشار:دوفصلی
شماره استاندارد: 2476-5465

Journal of Geotechnical Geology

حوزه های تحت پوشش:زمین شناسی, مهندسی ژئوتکنیک / زمین شناسی مهندسی


ترتیب انتشار:دوفصلی
شماره استاندارد: 2383-0875
شاپای الکترونیک: 2383-0883

Applied Geophysical Research Journal

حوزه های تحت پوشش:ژئوفیزیک, مهندسی ژئوتکنیک / زمین شناسی مهندسی


ترتیب انتشار:دوفصلی
شماره استاندارد: 2476-5007
شاپای الکترونیک: 2476-499X
شماره استاندارد: ۲۰۰۸-۷۸۷X
شاپای الکترونیک: ۲۰۰۸-۷۸۷X

International Journal of Mining and Geo-Engineering

حوزه های تحت پوشش:مهندسی ژئوتکنیک / زمین شناسی مهندسی, مهندسی معدن


ترتیب انتشار:دوفصلی
شماره استاندارد: 2345-6930
شاپای الکترونیک: 2345-6949
شماره استاندارد: 2251-8592
شاپای الکترونیک: 2251-8606
پشتیبانی