ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

ژورنالها و مجلات زمین شناسی

Central Asian Journal of Environmental Science and Technology Innovation

حوزه های تحت پوشش:مدیریت و سیاستگذاری محیط زیست, علوم محیط زیست, زمین شناسی


ترتیب انتشار:دوماهانه
شاپای الکترونیک: 2717-0519

TECTONICS

حوزه های تحت پوشش:علوم زمین, زمین شناسی


ترتیب انتشار:فصلی
شماره استاندارد: 2676-4512

Journal Of Radar and Optical Remote Sensing

حوزه های تحت پوشش:زمین شناسی


ترتیب انتشار:فصلی
شماره استاندارد: 2645-484X
شاپای الکترونیک: ۵۱۶۱ - ۲

Geoconservation Research

حوزه های تحت پوشش:زمین شناسی


ترتیب انتشار:ماهانه
شاپای الکترونیک: 2588-7343

New Findings in Applied Geology

حوزه های تحت پوشش:زمین شناسی


ترتیب انتشار:دوفصلی
شماره استاندارد: 2228-5873
شاپای الکترونیک: -

Applied Sedimentology

حوزه های تحت پوشش:زمین شناسی


ترتیب انتشار:دوفصلی
شماره استاندارد: 2322-147X
شاپای الکترونیک: -

Journal of Geotechnical Geology

حوزه های تحت پوشش:زمین شناسی, مهندسی ژئوتکنیک / زمین شناسی مهندسی


ترتیب انتشار:دوفصلی
شماره استاندارد: 2383-0875
شاپای الکترونیک: 2383-0883
شماره استاندارد: ۲۰۰۸-۷۸۷X
شاپای الکترونیک: ۲۰۰۸-۷۸۷X

Paleontology journal

حوزه های تحت پوشش:زمین شناسی


ترتیب انتشار:دوفصلی
شماره استاندارد: ۲۳۴۵-۲۱۵۳
پشتیبانی