دوفصلنامه رخساره های رسوبی

Journal Of Sedimentary Facies

دوفصلنامه رخساره‌های رسوبی دانشگاه فردوسی مشهد به صورت کاملا تخصصی در زمینه‌های مختلف چینه شناسی، فسیل شناسی و رسوب شناسی فعالیت می‌کند.

مهمترین محورهای علمی مورد پذیرش این نشریه شامل بررسی و تفسیر محیط های زیستی جانوران و گیاهان گذشته، مطالعات دیرینه شناسی سیستماتیک و بررسی محیطهای رسوب‌گذاری کربناته و آواری با استفاده از ابزار و روشهای تحلیل رخساره‌ای است. فسیل شناسی، زیست شناسی دیرینه یا پالیوبیولوژی، بوم شناسی دیرینه یا پالیواکولوژی، ارتباط متقابل موجودات گذشته با محیط زندگی خود، چینه نگاری، تحلیل و تکامل حوضه، رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی، ژیوشیمی رسوبی و ... موضوعاتی هستند که با اهداف پژوهشی این نشریه مرتبطند.

این مجله دارای امتیاز علمی پژوهشی از کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور به دو زبان فارسی و انگلیسی و به صورت دو شماره در سال منتشر می گردد.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات