آقای دکتر مهدی موسوی

Dr. Mahdi Moosavi

دانشیار، دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177986)

81
12
5
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی