نشریه علمی ژئومکانیک نفت

Journal of Petroleum Geomechanics

نشریه‌ی « ژئومکانیک نفت » در تمامی زمینه‌ها و سرفصل‌های ذیل و همچنین سایر مباحث مرتبط با ژئومکانیک مخازن هیدروکربوری مقاله می‌پذیرد:

آزمون­های آزمایشگاهی و خواص فیزیکی و ژئومکانیکی سنگ­ها
تحریک چاه
آزمون­های برجا و میدانی
مدل­سازی عددی
مدل­های رفتاری و معیارهای شکست
طراحی و تحلیل پایداری چاه­ها
برداشت­ها و مطالعات لرزه­ای و میکرولرزه­ای مخزن
تولید ماسه
تعیین خواص ژئومکانیکی توده سنگ چاه و مخزن
شکافت هیدرولیکی
اندازه­گیری تنش برجا
مخازن نامتعارف
مدل­سازی ژئومکانیکی
مچاله شوندگی لوله جداری
پیش­بینی فشار منفذی
فرونشست زمین
حفاری چاه‌ها
فعال شدن گسل­ها
انتخاب سرمته حفاری
رفتارسنجی چاه و مخزن
بهینه ­سازی مسیر چاه ­ها
تراوایی و جریان سیال در مخزن
مدیریت ریسک

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات