آقای دکتر ابوالقاسم کامکار روحانی

Dr. Abolghasem Kamkar rohani

دانشیار، دانشکده مهندسی معدن، نفت و زئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176246)

125
30

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی