آقای دکتر مسعود عامل سخی

Dr. Masoud Amelsakhi

استادیار گروه عمران دانشگاه صنعتی قم

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177587)

80
19
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی