آقای دکتر مجید نوریان بیدگلی

Dr. Majid Noriyan Bidgoli

استادیار دانشکده مهـندسـی گروه:مهندسی معدن دانشگاه کاشان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (515957)

30
4
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی