آقای پروفسور علی مرادزاده

Prof. Ali Moradzadeh

استاد دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177431)

121
39
46
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی