مقالات مجله بین المللی معدن و مهندسی زمین، دوره 50، شماره 2