آقای دکتر امید اصغری

Dr. Omid Asghari

عضو هیات مدیره انجمن مهندسی ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (61839)

28
17
32

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی