مقالات مجله بین المللی معدن و مهندسی زمین، دوره 55، شماره 1