آقای دکتر محمدرضا خالصی

Dr. Mohammad Reza Khalesi

دانشیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس

فرد مهم علمی - Researcher ID: (326329)

30
11
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی