مقالات فصلنامه میکروب شناسی مواد غذائی، دوره 3، شماره 3