آقای دکتر فهام خامسی پور

Dr. Faham Khamesipour

دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180771)

16
1
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی