Journal of Foreign Language Teaching and Translation Studies

مجله آموزش زبان و مطالعات ترجمه به صورت دوسالانه توسط دانشگاه شیخ بهایی در اصفهان به زبان انگلیسی منتشر می شود.

این نشریه در حوزه آموزش زبان و مطالعات ترجمه مقاله می پذیرد.