آقای اکبر افقری

Akbar Afghari

دانشیار ، دانشگاه آزاد اسلامی - اصفهان (خوراسگان)

فرد مهم علمی - Researcher ID: (178954)

11
14
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی