آقای دکتر علی بهادران

Dr. Ali Bahadoran-Baghbaderani

دکتری تخصصی زبان شناسی کاربردی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (102734)

7
2
1
4

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

مقالات کنفرانسهای داخلی

تالیفات

  • کتاب Process-Oriented Syllabus Development in Language Teaching (Arshadan Publication) - 1398 - انگلیسی
  • کتاب WHAT WILL I BE ASKED? A Q&A Guide to a Successful Ph.D. Interview in Applied Linguistics (Islamic Azad University Publication) - 1397 - انگلیسی

تحصیلات تخصصی

  • دکتری تخصصی زبان شناسی کاربردی دانشگاه شیخ بهایی