آقای دکتر حسین پورقاسمیان

Dr. Hossein Pourghasemian

استادیار گروه آموزش زبان انگلیسی دانشگاه صنعتی قم

فرد مهم علمی - Researcher ID: (360985)

1
12
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی