مقالات دوماهنامه بررسی های بازرگانی، دوره 21، شماره 123