مقالات دوماهنامه بررسی های بازرگانی، دوره 20، شماره 114