آقای دکتر وحید بزرگی

Dr. Vahid Bozorgi

دانشیار موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (402743)

6
23
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

طرح های تحقیقاتی و پژوهشی