مقالات مجله هنرهای زیبا: هنرهای تجسمی، دوره 1، شماره 38