مقالات مجله هنرهای زیبا: هنرهای تجسمی، دوره 21، شماره 4