مقالات فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی، دوره 20، شماره 76