مقالات دوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی، دوره 14، شماره 27