مقالات دوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی، دوره 15، شماره 33