آقای دکتر علی سلطانی

Dr. Ali Soltani

دانشیار علوم جنگل دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه شهرکرد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (387747)

7
40
22
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

طرح های تحقیقاتی و پژوهشی