آقای دکتر علی رحیمی خوب

Dr. Ali Rahimi Khoub

استاد، گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه تهران، پردیس ابوریحان، تهران، ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (310493)

65
50
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی