مدل ریاضی جریان ناپایدار دو بعدی آب در زهکشهای نصب شده در دو عمق مختلف

سال انتشار: 1385
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,477

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IDNC01_136

تاریخ نمایه سازی: 22 دی 1384

چکیده مقاله:

جریان آب در زهکشهای زیرزمینی که همسطح نیستند در مقایسه با حالت همسطح، حتی در شرایط کم بودن مقدار هدایت هیدرولیکی در جهت عمودی، حالت دو بعدی قو یتری دارد. در این پژوهش یک مدل ریاضی برای پی شبینی وضعیت سطح ایستابی بین دو زهکش زیرزمینی که در دو عمق مختلف نصب شده اند، ارائه شده است. این مدل معادله دو بعدی دیفرانسیل حاکم بر جریان آب در خاک را در شرایط ناپایدار حل مینماید. این مدل با نتایج مزرع های و مدل تحلیلی ورما و همکاران ( ١٩٩٨ ) مورد ارزیابی قرار گرفت. ارزیابی نشان داد که مدل بنیان شده در این پژوهش دقت بهتری نسبت به مدل تحلیلی فوق دارد ولی برای افزایش دقت مدل باید داده های سطح اولیه ایستابی بصورت واقعی به مدل وارد گردد. بااستفاده از این مدل تأثیر جریا نهای عمودی در افت سطح ایستابی مورد بررسی قرار گرفت و مشخص گردید، در خا کهایی که هدایت هیدرولیکی عمودی خاک قابل توجه است، استفاده از مد لهایی که در آن فقط مؤلفه افقی جریان آب را در نظر میگیرند، سطح ایستابی را بیش از مقدار واقعی برآورد میکنند و در کارهای عملی قابل اغماض نیست.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

علی رحیمی خوب

استادیار گروه آبیاری, دانشکده مهندسی کشاورزی, پردیس ابوریحان, دانشگاه تهران