آقای دکتر علی قنبری

Dr. Ali Ghanbari

استاد دانشگاه خوارزمی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176469)

120
29
55

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی