آقای دکتر علی قنبری

Dr. Ali Ghanbari

دانشیار-دانشگاه خوارزمی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176469)

119
28
55

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی