آقای پروفسور علی معصومی

Prof. Ali Massumi

استاد دانشگاه خوارزمی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (166)

61
19
39

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی