مقالات مجله بین المللی طراحی پیشرفته و تکنولوژی ساخت، دوره 10، شماره 4