مقالات مجله بین المللی طراحی پیشرفته و تکنولوژی ساخت، دوره 12، شماره 2