مقالات مجله بین المللی طراحی پیشرفته و تکنولوژی ساخت، دوره 14، شماره 3