مقالات مجله بین المللی طراحی پیشرفته و تکنولوژی ساخت، دوره 15، شماره 4