مقالات مجله بین المللی طراحی پیشرفته و تکنولوژی ساخت، دوره 11، شماره 3