آقای دکتر سعید دانشمند

Dr. Saeed Daneshmand

Associate Professor; Department of Mechanical Engineering, Islamic Azad University Majlesi Branch, Isfahan, Iran

Researcher ID: (315737)

3
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران