مقالات مجله بین المللی طراحی پیشرفته و تکنولوژی ساخت، دوره 7، شماره 1