مقالات مجله بین المللی طراحی پیشرفته و تکنولوژی ساخت، دوره 6، شماره 4