مقالات مجله بین المللی طراحی پیشرفته و تکنولوژی ساخت، دوره 8، شماره 4