مقالات فصلنامه علوم و فنون مدیریت اطلاعات، دوره 4، شماره 3