مقالات فصلنامه علوم و فنون مدیریت اطلاعات، دوره 3، شماره 1