خانم دکتر زهرا جعفرزاده کرمانی

استاديار - گروه علم اطلاعات و دانش شناسي دانشگاه امام رضا (ع)

فرد مهم علمی - Researcher ID: (496948)

4
7
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی